Το PHP max_input_time χρειάζεται να οριστεί στο -1

Μπορείτε να ορίσετε το max_input_time στο "-1", προσθέτοντας τη σειρά στο αρχείο .htaccess: php_flag max_input_time -1

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!