Είναι το magic_quotes_gpc ενεργοποιημένο στους servers σας?

Τα PHP functions magic_quotes και magic_quotes_gpc είναι ενεργοποιημένα στους server μας από προεπιλογή.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!