Έχετε exim να τρέχει σε διαφορετικό port?

Δυστυχώς τρέχουμε μόνο SMTP στο port 25.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!