Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How to install Magento by bypassing SHOW DATABASES privilege

Τροποποιήθηκε στις:
bypass install magento show databases

"SHOW DATABASES" is disabled on Hostinger for security reasons. In order to install Magento you need to edit one of the scripts files in the installation folder to bypass the show databases privilege. Here's what you need to do:

1. Open your website's File Manager and navigate to setup/src/Magento/Setup/Validator/DbValidator.php 2. Right click the file via your File Manager and select Edit. Locate the line containing "$query = "SHOW DATABASES";". You will need to comment out the following lines (add a // at the beginning of each line) as shown in the example: 

{
// $query = "SHOW DATABASES";
// $accessibleDbs = $connection->query($query)->fetchAll(\PDO::FETCH_COLUMN, 0);
// foreach ($accessibleDbs as $accessibleDbName) {
// if ($dbName == $accessibleDbName) {
// return true;
// }
// }
// throw new \Magento\Setup\Exception(
// "Database '{$dbName}' does not exist "
// ."or specified database server user does not have privileges to access this database."
// );
}