Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I use a favicon with my Zyro website?

Τροποποιήθηκε στις:
website builder favicon zyro

A Favicon is a great solution to make Your website look more professional and eye-catching to your visitors and just like with anything else in the Zyro Website Builder, you can use your favicons with just a few clicks.

First, enter your Website Builder. From Your Hosting Account's Control Panel. The Search Bar at the top of Your Control Panel page will help you find the Builder more quickly, so just type Website Builder there. Once You've accessed the Website Builder, locate the settings icon at the top of your Site Builder page and click it. In the appeared drop-down menu click on Favicon.

A pop-up will appear. You can upload or change Your website Favicon here. Click on "Click to select picture" and you will be able to either use a picture already uploaded to Your website or You can choose to Upload New a Picture. Click Apply once You've finished so the newly added favicon saves on Your website.