Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I redirect my HTTP site to HTTPS?

Τροποποιήθηκε στις:
redirect http https force https ssl

Even though You have an SSL certificate for Your website, your visitors will not use HTTPS while accessing your website by default.

You can simply add the following code to your .htaccess file, which is in your public_html folder, in order to force HTTPS:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example1\.com [NC]

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Just don't forget to change the "example1" to your domain name.

We have a great tutorial about this here - How to Force HTTPS

IMPORTANT: If you do not have a valid SSL certificate installed, your website can become inaccessible due to this redirection. Make sure to verify your SSL is properly setup on your account by manually accessing your website with https:// to see if it works.